logo

logo

วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2555

โลกและการเปลี่ยนแปลง (มัธยม) ต่อ


โลกและการเปลี่ยนแปลง (มัธยม)

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (แผ่นดินไหว, ภูเขาไฟระเบิด)


เปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ (การผุกร่อน, การยุบตัว, การเกิดภูเขา)
 

มนุษย์ (ระเบิดภูเขา, ทำเหมืองแร่, การทดลองระเบิดปรมาณู)


ธรรมชาติ (การเคลื่อนที่ของหินหนืดทำให้เกิดแผ่นดินไหว, ภูเขาไฟ, กร่อนโดยลมและน้ำ)